สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 19 มี.ค. 66 เวลา 7.00 น.

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.แพร่ (52 มม.) จ.เชียงใหม่ (48 มม.) และ จ.ลำพูน (46 มม.)

น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 30,216 ล้าน ลบ.ม. (54%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 23,822 ล้าน ลบ.ม. (51%)

คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี

กรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการขุดลอก เพิ่มพื้นที่หน้าตัดของร่องน้ำ รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร การกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 900 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 2,500 ไร่

กอนช. ติดตามหน่วยงานสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล 203 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 สนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล 203 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัด เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภคของประชาชนตลอดฤดูแล้ง โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนกำลังพล แหล่งน้ำสะอาด รถบรรทุกน้ำ พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนบรรเทาปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค – บริโภค

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ ปีที่ 25 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 84 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 15 ชุด และชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบน้ำ 29 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนด้วย