จังหวัดนนทบุรี เร่งขับเคลื่อนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายTPMAP พื้นที่อำเภอบางกรวย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขตพื้นที่อำเภอบางกรวย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตาม และให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 3 ครัวเรือน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กอ.รมน. สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ในการนี้ นายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอบางกรวย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย และผู้นำองค์กรชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

โดยครัวเรือนเป้าหมาย ได้แก่
1. ครัวเรือนนางสาวสมควร น้อยพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
2. ครัวเรือนนายเผื่อน ภู่เสือ หมู่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
3. ครัวเรือนนายสวัสดิ์ ผ่องใส หมู่ 6 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจสมาชิกครัวเรือน แนะนำให้ลดรายจ่ายสร้างรายได้ด้วยการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมอบเงินสงเคราะห์จากเหล่าชาดจังหวัดนนทบุรี และของอุปโภคบริโภคไว้สำหรับดำรงชีพเบื้องต้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน