กรมทรัพยากรน้ำบาดลเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน 203 แห่ง หนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ปี 2566

Featured Video Play Icon

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกองทัพบก การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 พร้อมให้การสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล 203 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัด เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดฤดูแล้ง

พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยผู้แทนจาก 4 หน่วยงานภาคี ประกอบด้วย นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นายศุภชัย  เอกอุ่น ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิบูลย์  วงสกุล ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค และ นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  ร่วมเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ปี 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพบก

โดยแต่ละหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนกำลังพล แหล่งน้ำสะอาด รถบรรทุกน้ำ พลังงานไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค

นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 แล้ว โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้การสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนจำนวน 191 แห่ง ในพื้นที่ 49 จังหวัดทั่วประเทศ และในปี 2566 นี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน จำนวน 203 แห่ง ในพื้นที่ 54 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 84 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 15 ชุด และชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบน้ำ 29 ชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนด้วย

สำหรับปีงบประมาณ 2566 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 106 แห่ง รวม 256 บ่อ และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 202 แห่ง รวม 414 บ่อ คิดเป็นปริมาณน้ำต้นทุนกว่า 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีครัวเรือนได้รับประโยชน์กว่า 13,500 ครัวเรือน และ มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์กว่า 37,000 ไร่