ฟิวเดย์นครนายก ชู “มะยงชิด” พืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะยงชิด ผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครนายก ณ  แปลงเรียนรู้ต้นแบบไม้ผล หมู่ที่ 8 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) ขึ้น เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2566 ภายใต้หลักคิด “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” โดยสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ สามารถวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีกิจกรรมการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ง เป็นการเผยแพรให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากแปลงต้นแบบที่มีอยู่ในพื้นที่ และมีการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในด้านการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต

สำหรับกิจกรรมหลักในครั้งนี้ ประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะยงชิด มาตรฐานและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้ามะยงชิด การสร้างมูลค่าเพิ่มมะยงชิด และการตลาดสินค้ามะยงชิด นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม และ BCG Economy Model โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้และความมั่นคง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรต่อไป