จังหวัดนนทบุรี ปูพรมลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมขจัดความยากจน พื้นที่อำเภอไทรน้อย และอำเภอบางใหญ่

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลเขตพื้นที่อำเภอไทรน้อย และอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตาม และให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย อำเภอไทรน้อย จำนวน 2 ครัวเรือน และอำเภอบางใหญ่ 2 ครัวเรือน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กอ.รมน. สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายอำเภอ อปท. ภาคเอกชน และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน ในการนี้ นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอไทรน้อย ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

โดยครัวเรือนเป้าหมาย พื้นที่อำเภอไทรน้อย ได้แก่
1. ครัวเรือ นางสาวใบ ลาท่าทราย ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย ซึ่งได้มีการแนะนำให้การช่วยเหลืออุปกรณ์ ในการประกอบอาขีพข้าวต้มมัด ปัจจุบันสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับพอเพียง
2. ครัวเรือนนางสาวทองดี สุจำปา ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย ซึ่งได้ส่งเสริมต่อยอดอาชีพการทำวงพวงหรีด แต่เนื่องจากสุขภาพร่างกายมีปัญหาสุขภาพ จึงสามารถดำเนินชีวิตในระดับอยู่รอด อย่างไรก็ดีสาธารณสุข และอำเภอ ได้ให้การช่วยอำนวยความสะดวกในการให้รักษาตัว และเยี่ยมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายอำเภอบางใหญ่ โดยมีนายธีระพัฒน์ เตชะสุข ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอบางใหญ่ นายประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง ผู้แทนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต และผู้นำองค์กรชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

โดยครัวเรือนเป้าหมาย พื้นที่อำเภอบางใหญ่ ได้แก่
1.ครัวเรือน นายประมวล วุฒิกิจ หมู่ 14 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ ซึ่งได้มีการประสานทุกภาคส่วน รวมถึงกาชาด ได้สร้างบ้านให้อย่างมั่นคง ในการดำเนินชีวิต
2.ครัวเรือนนางสาวประมวล แจ่มจันทร์ หมู่ 3 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ ซึ่งมีสภาพพิการเนื่องจากกระดูกทับเส้นประสาท อปท. และหน่วยงานได้ช่วยเหลือดูแลในเรื่องเครื่องใช้จำเป็น และการประสานทางหน่วยสาธารณสุข ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะ ได้ร่วมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และให้กำลังใจสมาชิกครัวเรือน แนะนำให้ลดรายจ่ายสร้างรายได้ด้วยการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมอบเงินสงเคราะห์จากเหล่าชาดจังหวัดนนทบุรี และของอุปโภคบริโภคไว้สำหรับดำรงชีพเบื้องต้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน