มหาดไทย กับการสร้างผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 8

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนโครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กำกับติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวของสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นำทีมขับเคลื่อนโครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 8 ระหว่าง วันที่ 13 – 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายอำเภอ ในฐานะหัวหน้าทีม ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 ภาคี ร่วมเป็นทีมอำเภอ ๆ ละ 10 คน โดยรุ่นที่ 8 มีผู้เข้าอบรมจาก ปลัดอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำภาคศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ ผู้นำภาคเอกชน และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 1,110 คน จาก 111 อำเภอ 63 จังหวัด

ในการนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีปิด ดังนี้ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เข้าตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

เวลา 05.00 น. นายกฤษณะ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายในหัวข้อวิชา “แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการในพื้นที่ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจหลักการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และหลักการของการจัดทำโครงการฯ

เวลา 07.00 น. ผู้เข้าอบรมร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แสดงความกตัญญูต่อสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง

เวลา 09.00 น. ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “นำเสนอการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาพื้นที่” พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่ฯ ต่อคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

เวลา 13.00 น. ผู้เข้าอบรมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่ฯ ต่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ได้รับฟังแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำในการนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่ฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผอ.วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน นางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา ผอ.กลุ่มงานประสานแผนฯ พร้อมด้วยนางชนัญญา ภู่ระหงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการสื่อสารระบบ Zoom Cloud Meetings (ส่วนกลาง) ณ ห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #60ปีกรมการพัฒนาชุมชน #สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ #กระทรวงมหาดไทย #MOI #130ปีกระทรวง มหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข