รายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2566

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2566 ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตาม 10 มาตรการ รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66
กองทัพบกจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่จ่ายน้ำ ณ บ้านศรีสองรัก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

2. สภาพอากาศ
ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

3. แหล่งน้ำทั่วประเทศ
3.1 แหล่งน้ำทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำใช้การ 30,377 ล้าน ลบ.ม. (52%) แบ่งเป็น แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 23,968 ล้าน ลบ.ม. (50%) ขนาดกลาง 369 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 3,273 ล้าน ลบ.ม. (65%) และขนาดเล็ก 139,903 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 3,136 ล้าน ลบ.ม. (62%)
3.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ) ปริมาณน้ำใช้การ 9,001 ล้าน ลบ.ม. (50%)

4. ผลการจัดสรรน้ำ (สะสมตั้งแต่ 1 พ.ย. ถึงปัจจุบัน)
4.1 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดสรรน้ำได้มีจำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การทั้งสิ้น 23,853 ล้าน ลบ.ม. (50%) มีแผนการจัดสรรน้ำ 21,913 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 14,464 ล้าน ลบ.ม. (66%)
4.2 พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแผนการจัดสรรน้ำ 8,600 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการจัดสรรน้ำแล้ว 6,028 ล้าน ลบ.ม. (70%)

5. การบริหารจัดการน้ำ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
กองทัพอากาศจัดพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวงของกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 โดยกองทัพอากาศได้จัดอากาศยาน จำนวน 8 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง จำนวน 4 โครงการ คือ 1. โครงการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ 2. โครงการผลิตพลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น 3. โครงการภารกิจฝนหลวงเมฆอุ่นด้วยเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆ (Ground Base Generator) 4. โครงการวิจัยร่วมการผลิตพลุจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่ของฐานบินในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นฐานปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี กองบิน 3 จังหวัดสระแก้ว กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก กองบิน 56 จังหวัดสงขลา และสนามบินท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร