สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 18 มี.ค. 66 เวลา 7.00 น.

ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกปานกลางบริเวณ จ.เชียงใหม่ (34 มม.) จ.ตาก (34 มม.) และ จ.เพชรบูรณ์ (22 มม.)

น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 30,377 ล้าน ลบ.ม. (52%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 23,965 ล้าน ลบ.ม. (50%)

คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี

กรมชลประทาน ได้เตรียมรับฤดูน้ำหลากปี 66 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และสุโขทัย ด้วยการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีหรือโครงการบางระกำโมเดล ในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ ให้เร็วขึ้นกว่าปกติ เพื่อลดผลกระทบผลผลิตเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 7 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จัดสรรน้ำไปยังพื้นที่เป้าหมาย 265,000 ไร่ ปริมาณน้ำจัดสรร 310 ล้าน ลบ.ม. ให้เกษตรกรได้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทำให้ไม่มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำหลากแต่อย่างใด สำหรับในปีนี้ เริ่มทยอยปล่อยน้ำเข้าระบบส่งน้ำตั้งแต่วันที่15 มี.ค. 66 ซึ่งจะมีพิธีปล่อยน้ำอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มี.ค. 66

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระนองรับฟังปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 66 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระนอง ในการนี้ นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ร่วมลงพื้นที่และร่วมให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วย

นายกรัฐมนตรีได้รับฟังสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคของประชาชนในพื้นที่ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยสภาพปัญหาคือแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ทำให้ท่อส่งน้ำมีสภาพเสื่อมโทรม และชำรุดเสียหาย ซึ่งแหล่งกักเก็บน้ำหลักในพื้นที่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ฝายคลองกำพวน และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ฝายบ้านโตนกลอย และเนื่องจากทั้ง 2 โครงการถ่ายโอนภารกิจแล้ว โครงการชลประทานระนอง จึงไม่สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมได้ ส่งผลให้ราษฎรขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในช่วงที่เกิดการชำรุดเสียหายของท่อส่งน้ำ ทั้งนี้ ทต.กำพวน ได้ซ่อมแซมและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยกรมชลประทาน พิจารณาโครงการเบื้องต้น เป็นโครงการฝายคลองโตนกลอยพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา วงเงินงบประมาณ 40.60 ล้านบาท คาดว่าจะจัดเข้าแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และนายกรัฐมนตรีได้กำชับเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันในการเร่งช่วยเหลือดูแล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้เป็นผลสำเร็จภายในปีนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ