สพจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นจิกทะเล) วันที่ 17 มีนาคม 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น นำมาใช้ประโยชน์ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG

นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายจาก ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ,คณะทำงานตำบลเข้มแข็ง 3 อำเภอ ,เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและโคก หนอง นา จังหวัดสมุทรสงคราม ,และกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมชุมชนฯ รวมจำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1.คุณลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คือ “ต้นจิกทะเล” โดยวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

2.การเรียนรู้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ต้นจิกทะเล โดยการย้อมผ้าไหม โดยวิทยากรจากกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมชุมชน ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และผ้ามัดย้อมตำบลยี่สาร

3.การเรียนรู้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ต้นจิกทะเล โดยการย้อมผ้าฝ้าย โดยวิทยากรจากกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมชุมชน ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และผ้ามัดย้อมตำบลยี่สาร

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากต้นไม้ประจำจังหวัด (ต้นจิกทะเล) มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อันสวยงามและมีอัตลักษณ์ความโดดเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #แม่บ้านมหาดไทย #พช.สมุทรสงคราม : งานครบ ระบบชัด ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ