สรพ. ชูผลงานเด่นการนำเสนอนิทรรศการของหน่วยงานและสถานพยาบาล

สำหรับผลงานผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลที่ 1  ได้แก่ ผลงาน “การออกแบบอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในช่องปากจากการรักษาจิตเวชด้วยไฟฟ้าElectroconvulsive therapy mouthguard design thinking project”  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่  “ การบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์ห้องผ่าตัด ” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ “การพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายจังหวัดชุมพร-ระนอง เพื่อบริหารเตียงผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ” โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร  “การพัฒนาระบบดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหืดและโรคภูมิแพ้ร่วมในรูปแบบโปรแกรมการรักษา (3P program)” โรงพยาบาลมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม และ “การป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ หลังการผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรม” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  จำนวน 4 รางวัล ได้แก่  “barcode development in cath lab version 3” โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี  “ผลลัพธ์การดําเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเทศบาลนครยะลา” โรงพยาบาลยะลา  จังหวัดยะลา “Check list ไม่ผิด High risk ไม่เกิด” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ “การพัฒนาระบบบริการคลินิกตรวจสุขภาพ รพ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ปี 2561-2565” โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย  จำนวน 6 รางวัล  ได้แก่  “ประสิทธิผลของบริการพยาบาลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” โรงพยาบาลเถินจังหวัดลําปาง  “ผ้าอ้อมทางเลือก (ผ้าอ้อมซักได้)ช่วยผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล: Alternative diaper” โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก “การจัดระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพวิถีใหม่เพื่อลดภาวะเสี่ยงสำคัญในมารดาและทารก” โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2565” โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ “ขอแค่กินอิ่ม”  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ “กองผ้าที่เกิดใหม่”คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ“New Normal ลดแออัดลดรอคอยด้วยแนวคิด Lean” โรงพยาบาลคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้  พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวถึงผลงานนิทรรศการซึ่งนำเสนอในการประชุม National HA Forum ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค. 2566 จำนวนผลงานนิทรรศการจากหน่วยงานและสถานพยาบาลกว่า   400   ผลงาน โดยระบุว่ามีหน่วยงานสถานพยาบาลที่ได้นำเสนอถือว่าได้มีการพัฒนาคุณภาพในการทำงานอย่างดีแล้ว ซึ่ง สรพ.มีความยินดีที่จะสนับสนุนในการเป็นเวทีนำเสนอให้กับหน่วยงานสถานพยาบาลเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมคือ  ประชาชนได้รับระบบบริการที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย