กศน.อำเภอเขมราฐ เสริมสร้างศักยภาพทางกายจิต สมองผู้สูงอายุ และส่งเสริมการเรียนรู้การจัด ดอกไม้โคริงกะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ หรือ กศน.อำเภอเขมราฐ ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางกายจิต สมองผู้สูงอายุ และส่งเสริมการเรียนรู้การจัดดอกไม้โคริงกะ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 จุด ดำเนินการ ณ
• กศน.อำเภอเขมราฐ (กศน.ตำบลเขมราฐ ,นาแวง)
• กศน.ตำบลหัวนา (กศน.ตำบลหัวนา ,ขามป้อม ,เจียด ,แก้งเหนือ)
• กศน.ตำบลหนองผือ (กศน.ตำบลหนองผือ ,หนองนกทา ,หนองสิม)

โดยมีคุณครู กศน. เป็นวิทยากรให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสาหรือการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการจัดดอกไม้โคริงกะ (โคริงกะ:ดอกไม้แห่งแสงสว่าง) มองเห็น ใจตนเอง ผ่านการจัดดอกไม้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ของผู้สูงอายุ

นางปวิณา โพธินาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขมราฐ กล่าวว่า ปัจจุบันประโลกกำลังเผชิญสังคมสูงวัย และคาดว่าภาย ในปี พ.ศ. 2583 จะเปลี่ยนเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะถือเป็นที่นำมาซึ่งผลกระทบต่อบริบททางเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่างรุนแรง ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจากปัญหาดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอาชน ให้ความสำคัญมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีการวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมผู้สูงอายุ จะต้องมีทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน 4 มิติ เช่นมิติสุขภาพ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจและมิติสภาพแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมปัญหาที่กล่าวมา กศน.อำเภอเขมราฐ จึงเตรียมความพร้อมในด้าน มิติสังคม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งหลายท่านก็มีจิตใจ มีความคิดที่ไม่อยากเป็นภาระ สังคม ไม่อยากจะเกิดความทุกข์ใจที่เห็นเหมือนตัวเองเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ไร้คุณค่า โดยเฉพาะ หลายท่านที่เคยมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงและเป็นที่ยอมรับใน ท่านเหล่านี้มักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ซึ่งแน่นอน ที่สุดว่าหลังจากเกษียณจากหน้าที่การงานแล้ว จะไม่ยอมให้ความตัวเองเป็นภาระกับสังคมอย่างเด็ดขาด โดยเราจะเห็นว่าในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ทำงานเพื่อสังคมในหลายๆ ด้าน และหนึ่งในกิจกรรม นั้นก็คือ “จิตอาสา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งที่ได้รับคือ ความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขมราฐ กล่าวต่อไปว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ และมีสมรรถนะที่สำคัญ จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมกับเพื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสความเท่าเทียม และความลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

กศน.อำเภอเขมราฐ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จึงจัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ และส่งเสริมการเรียนรู้การจัดดอกไม้โคริงกะ กศน.อำเภอเขมราฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้นเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในการทำงานด้านจิตอาสา ผู้จัดทำจึงสนใจในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับจิตอาสา เพื่อค้นหาคุณลักษณะของผู้สูงอายุในการทำหน้าที่จิตอาสาต้นแบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป