ปศุสัตว์อุบลราชธานี ฝึกอบรมเกษตรกร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโขงเจียม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิรินธร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 มีเกษตรเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 40 ราย (อ.โขงเจียม 20 ราย,อ.สิรินธร 20 ราย)ทั้งนี้ได้สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ (ไส้กรอกอิสาน,เนื้อแดดเดียว,หมูแดดเดียว) ณ ศาลากลางบ้านโพนแพง หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 25 มิถุนายน 2562