ตากฟ้า 6 ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาลธรรมชาติพันธุ์แรกของไทย

กรมวิชาการเกษตร  ปลุกกระแสผ้าฝ้ายไทย  โชว์ผลงานวิจัยฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 6 ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาลธรรมชาติพันธุ์แรกของไทยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม  เพิ่มมูลค่าผลผลิต และนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสิ่งทอเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดเป็น green product ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ฝ้าย จัดเป็นพืชที่มีความสำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะในภาวะโลกร้อนเช่นปัจจุบัน  เพราะสามารถดูดซับเหงื่อได้ดีและระบายความร้อนออกจากเส้นใยได้อย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ปัจจุบันพื้นที่การปลูกฝ้ายของประเทศไทยจะลดลงอย่างมาก  เนื่องจากมีพืชแข่งขันอื่นที่ทำรายได้สูงกว่า   และปัญหาด้านมลภาวะจากกระบวนการฟอกย้อม  แต่เกษตรกรส่วนหนึ่งยังคงมีความผูกพันและต้องการที่จะปลูกฝ้าย   เพื่อใช้สำหรับผลิตหัตถกรรมสิ่งทอในครัวเรือนทั้งของตนเอง หรือรองรับการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอของชุมชนในรูปผลิตภัณฑ์ OTOP แสดงให้เห็นว่าการปลูกฝ้ายยังคงความสำคัญสำหรับวิถีชีวิตชุมชนของประเทศไทย

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร  จึงได้วิจัยและพัฒนาฝ้ายพันธุ์ใหม่ใช้ชื่อว่า “ตากฟ้า 6” โดยมีคุณสมบัติพิเศษ มุ่งเน้นความเป็นเส้นใยธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความนิ่มนวล และมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม   เพื่อลดต้นทุนแรงงาน ลดขั้นตอนและเวลาในการฟอกย้อมสี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อการใช้สารเคมีในการฟอกย้อม  ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่กลับมานิยมใช้เส้นใยฝ้ายสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 เป็นฝ้ายพันธุ์แรกของไทยที่มีเส้นใยสีน้ำตาลตามธรรมชาติ  และมีความละเอียดอ่อนของเส้นใยสูง  เมื่อนำไปทอจะได้เนื้อผ้าที่มีความนิ่ม สบาย ให้ผลผลิตเฉลี่ย 177 กิโลกรัมต่อไร่  ต้านทานต่อโรคใบหงิก  เจริญเติบโตดี  ดูแลรักษาง่าย  ทนทานต่อโรคแมลงศัตรู  เก็บเกี่ยวง่าย  และปลูกได้ในแหล่งผลิตฝ้ายของประเทศไทยทั่วไป   ซึ่งจากการนำฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 ไปให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองปลูกทดสอบ   พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการปลูกฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6  และกลุ่มทอผ้าชอบเส้นใยที่อ่อนนุ่มและมีความแปลกใหม่ของสีธรรมชาติ  ทำให้การปลูกและทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองกลับมาเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกครั้ง

นอกจากนี้ เส้นใยจากฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 สามารถนำไปแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความแปลกใหม่  โดยมีผู้ผลิตหัตถกรรมศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้าน  และกลุ่มสายใยทองผ้าทอยกดอก จังหวัดลำพูน กลุ่มทอผ้าจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดเลย กลุ่มทอผ้าฝ้าย จังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มทอผ้าไทย จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเส้นใยจากฝ้ายพันธุ์นี้ไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอรูปแบบใหม่ๆ เป็นการสร้างงานให้แก่ชนบท  ซึ่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเส้นใยประดิษฐ์ถึงเท่าตัว  โดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 ราคาประมาณ 1,000 บาทต่อชิ้น   ผู้ผลิตจะได้เพิ่มขึ้นจากเดิมชิ้นละ 500 บาท   ทำให้กระแสการปลูกและทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองกลับมาเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง

“ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดเป็น green product เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับตลาดเฉพาะ(Niche Market) ทั้งในประเทศ และเพื่อการส่งออก” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

พนารัตน์ เสรีทวีกุล กลุ่มประชาสัมพันธ์ฯ