หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.ประชุมเตรียมจัดงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก.ประชุมเตรียมจัดงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีนายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวพอใจ คล้ายสวน ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน รวมถึงสรุปรายงานความคืบหน้าสืบเนื่องจากงานกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวในผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ โดยมีสาระสำคัญการพิจารณา 3 เรื่อง คือ

1.พิธีเปิดงานโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
2.งานวันเกี่ยวข้าวโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3.แนวทางการจัดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น