ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดพิธีไหว้ครู รุ่นที่ 2/2561

วันที่ 24 พ.ค. 61 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ จัดพิธีไหว้ครูแก่ผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2/2561 โดยมีผู้อำนวยการ (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) เป็นประธานในพิธีร่วมกับครูผู้สอนจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพนับถือและปวารณามอบตัวเป็นศิษย์รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของการเรียนการสอน สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณความเมตตา ของครูต่อศิษย์ละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย มีนักเรียนเข้าร่วมไหว้ครูจำนวน 120 คน