สรพ.จัดการอบรมสร้างการเรียนรู้แนวคิดเครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA สำหรับพี่เลี้ยงคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ membership ปี 2566

ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการการอบรมสร้างการเรียนรู้แนวคิดเครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2566 ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2566 ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.สมคิด เลิศสินอุดม ผู้เยี่ยมสำรวจ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ เรื่อง การทบทวนทางคลินิก และ SIMPLE, ดร.เอมอมร คำนุช อ.ไตรสุดา ไวตรวจโรค ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การวัดวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานองค์กร และ พ.อ.หญิง มลฤดี โภคศิริ ผู้เยี่ยมสำรวจ ร่วมบรรยาย เรื่อง การเขียน SAR 2022 และ การจัดทำแผนพัฒนาตาม Recommendation ด้วย

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรแกนนำของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ผู้จัดการเครือข่าย พี่เลี้ยงเครือข่ายและผู้ประสานงาน สสจ.ร่วมกับ ที่ปรึกษาเครือข่าย จำนวน 20 แห่ง (200 ท่าน) เข้าร่วมเรียนรู้เครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA ให้แก่บุคลากรแกนนำเครือข่าย ประกอบด้วยผู้จัดการเครือข่ายและทีมพี่เลี้ยงเครือข่าย ในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคุณภาพที่มีศักยภาพ ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจในแนวคิดสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่แนวทางการทบทวนและการปรับปรุงระบบงาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย ต่อไป