กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างถนนสาย นม.3059 จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3059 แยก ทล.201 – บ้านห้วยบง อำเภอสีคิ้ว, ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการขุดกัดพื้นผิวทางและไหล่ทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 1.5 เมตร

ซึ่งได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง 1+000 ช่วงที่ 2 กม.ที่ 22+500 ถึง 23+100 ช่วงที่ 3 กม.ที่ 24+400 ถึง 24+865 รวมระยะดำเนินการ 2.065 กิโลเมตร พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างช่วง กม.ที่ 22+200 ถึง 23+520 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 19.98 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง ให้ประชาชนที่สัญจรไป – มา และช่วยให้เกษตรกรที่ขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม