โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ส่งมอบโครงการแก้มลิงกุดหมากเท้ง

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสาธิต สาธุภาค ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 มอบหมายให้ นายธเนศ ทับทิมใส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการแก้มลิงกุดหมากเท้ง ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายมนัส เร่งสูงเนิน เป็นผู้แทน นายเจษฎาพงษ์ ทิพสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วย นายเอกศักดิ์ กุลนาฝาย เป็นผู้แทน นายยุทธนา กองถวิล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นคณะกรรมการส่งมอบโครงการแก้มลิงกุดหมากเท้ง ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และ นายไสว เบ้าจรรยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นตัวแทนในการรับมอบโครงการแก้มลิงกุดหมากเท้ง ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองแวง และตำบลใกล้เคียงต่อไป