โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ยังรักษา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา พร้อมด้วย นายพิชญพงศ์ กองศรีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพณารัชต์ ลัทธะโล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายธนา ทองเฉลิม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการงานก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ร.บ.) จำนวน 5 โครงการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามความพร้อมและการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป