กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ติดตามและสร้างการรับรู้ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา เลาหศิรินาถ หัวหน้าศูนย์ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสร้างการรับรู้ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน กับคณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และคณะครูให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา พร้อมแนะนำบทบาทภารกิจกรม ในด้านต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนได้ทราบ และติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ของ ครูผู้สอนและผลกระทบของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว

นอกจากนี้ ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เสนอให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการสร้างตระหนักรู้ในประเด็นเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม รวมถึง ความรู้กฏหมายการเยียวยา เหยื่อและจำเลยในคดีอาญา การคุ้มครองพยาน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหนี้สินต่างๆ ของครูและ ผู้ปกครอง รวมถึงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและแผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

โดยทางโรงเรียน จะได้นำประเด็นภารกิจของกรมดังกล่าวไปหารือกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อต่อยอดในการขับเคลื่อนงานภายในโรงเรียนในสังกัด เช่น การบันทึกข้อตกความร่วมมือ MOU ระหว่างหน่วยงาน เพื่อต่อยอดงานในด้านต่างๆ เช่น การไกล่เกลี่ย การอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป