สธ. ยินดี “ผอ.รพ.ราชบุรี” ได้รับรางวัล AAAH Award 2023 จากผลงานบริหารจัดการกำลังคนโดดเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กระทรวงสาธารณสุข เผยข่าวดี นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับรางวัล AAAH Award 2023 ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากผลงานโดดเด่นในการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบ ทั้งข้อมูลสุขภาพ กำลังคน ตอบสนองนโยบายระดับชาติ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก ร่วมกับ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566 มีสมาชิกจำนวน 18 ประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพของประเทศต่างๆ เรื่องการวางแผนและบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัล AAAH Award 2023 ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเชิดชูบุคลากรที่มีความทุ่มเทและมีผลงานโดดเด่นในงานกำลังคนด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านการแพทย์ ด้านการพยาบาล และด้านสายสุขภาพอื่นๆ โดยปีนี้มีผู้แทนจากภูมิภาคต่างๆ เสนอรายชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า เป็นที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่ นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับรางวัล AAAH Award ด้านการแพทย์ จากผลงานเด่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ด้วยการร่วมพัฒนาระบบ MOPH Connect ที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังขยายไปถึงบริการอื่นๆ อาทิ การตรวจสอบสิทธิการรักษา การค้นหาคลินิกหรือร้านขายยา การบริจาค เป็นต้น, มีการบริหารจัดการข้อมูลคลังเวชภัณฑ์และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Smart Inventory, ร่วมพัฒนาระบบ iClaim อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า, ร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้วย Full Time Equivalent, Population based และ Service based ให้กับโรงพยาบาลกว่า 800 แห่ง, ร่วมบริหารจัดการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงยังทำงานด้านจิตอาสา โดยเป็นจักษุแพทย์อาสาของ “มูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชม นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเททำงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ถือเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรสาธารณสุขต่อไป” นายแพทย์โอภาสกล่าว

สำหรับรางวัล AAAH Award มีหลักเกณฑ์ในการเสนอรายชื่อผู้แทนเข้าชิงรางวัล โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพในประเทศของตนอย่างน้อย 5 ปี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันเรื่องกำลังคนในชุมชนหรือประเทศนั้นๆ รวมถึงมีศักยภาพองค์รวมในการผลักดันนโยบายในระดับชาติได้ และแสดงศักยภาพในเรื่องของความเป็นผู้นำและการมีทักษะเรื่องความคิดใหม่ๆ ให้กับชุมชน มีผลงานเด่นและเป็นที่ยอมรับจากประเทศต่างๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินและคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมีการพิจารณาทุก 2 ปี