สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “พื้นฐานช่างอากาศยาน (Basic Aircraft Mechanic Course : BAMC)”

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานช่างอากาศยาน (Basic Aircraft Mechanic Course : BAMC)” โดยมี นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหารจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร คณาจารย์กองวิชาช่างอากาศยาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 23 มกราคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 15 คน เป็นบุคลากรจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานในการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ในด้านการตรวจสอบและการตรวจซ่อม ไปจนถึงการดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในด้านการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามบันทึกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน อีกด้วย