พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปในพิธีสังเวยพระป้ายเทศกาลตรุษจีน 2566 ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังพระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2566

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 10.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ใน พิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอบางปะอิน รับ-ส่งเสด็จฯ

ในการนี้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย และทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยทั้งสองโต๊ะ จากนั้น ทรงเผากระดาษทอง กระดาษเงิน เพื่อถวายราชสักการะตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

พระราชวังบางปะอิน สร้างครั้งแรกในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์องค์ที่ 24 แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่พระราชวังบางปะอินที่ปรากฎอยู่ในทุกวันนี้ สร้างขึ้นอีกครั้งในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งเวหาศจำรูญ มีนามตามภาษาจีนว่า “เทียน เหมง เต้ย” แปลว่า พระที่นั่งฟ้าสว่าง เป็นพระที่นั่ง 2 ชั้น ศิลปะ แบบจีน สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2432 ด้วยเงินภาษีอากรที่ทำการค้ากับพ่อค้าชาวจีน เรียกว่า “กรมท่าซ้าย” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับในฤดูหนาว และใช้ว่าราชการ ภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งฯ เป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอยู่ในพระวิมานจีน ทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว ส่วนกระจังหน้าพระวิมานแกะสลักเป็นรูปกิเลน มีบานประตูไม้ฉลุลาย สามารถเปิด – ปิดได้ 3 คู่

คู่ที่ 1 ภายในพระวิมานด้านซ้าย ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีน จารึกตัวทองพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สร้างถวาย และอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิมาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2433

คู่ที่ 2 ตรงกลางประดิษฐ์สถานพระรูป ในการประกอบพิธีสังเวยพระป้าย

คู่ที่ 3 ภายในพระวิมานด้านขวา ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีน จารึกตัวทองพระปรมาภิไธยพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างถวายและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิมาน เมื่อพุทธศักราช 2470 ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลสังเวยพระป้ายในวันตรุษจีน ทุกปี

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา