สพอ.เมืองสิงห์บุรี ดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ตามหลัก 4ท (ทักษะ ทรัพยากร ทัศนคติ ทางออก) สู่ความยั่งยืน

วันที่ 22 มกราคม 2566 นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรีดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP (Thai people Map and analytice platform) กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลัก 4 ท โดยมีครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP ที่สามารถพัฒนาได้,ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.),ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ Thai QM,ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยพิบัติ,ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และครัวเรือนที่มีความสนใจในการฝึกปฏิบัติอาชีพ ของตำบลบางกระบือ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 42 ครัวเรือน เข้าร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนในระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน นำพาประเทศให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดให้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีภาครัฐที่เป็นที่พึ่งของประชาชน จึงต้องให้ความสำคัญกับการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของครัวเรือนเป้าหมายให้มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกัน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้เกิดความเสมอภาคในสังคมในการได้รับการแก้ไขปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาด้านสังคมในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ขจัดความยากจนขั้นรุนแรงและลดปัญหาความยากจนครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 มิติ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/3 สร้างทางรอดสังคมไทย/โคก หนอง นา โมเดล/การทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ปณิธานความดีและแนวทางการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมายสู่ความยั่งยืน ตามหลัก 4ท (ทักษะ ทรัพยากร ทัศนคติ ทางออก)

การดำเนินโครงการมีการบรรยายให้ความรู้ และกระบวนการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. การบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / 3 สร้างทางรอดสังคมไทยใน 3 ด้าน
2. การบรรยายให้ความรู้เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล
3. การทำบัญชีรับ – จ่าย ครัวเรือน
4. บรรยายให้ความรู้ “แนวทางการพัฒนาอาชีพครัวเรือน เป้าหมายสู่ความยั่งยืน
5. วิเคราะห์ศักยภาพของสมาชิกในครัวเรือนตามหลัก 4 ท ทัศนคติ/ทักษะ/ทรัพยากร/ทางออก
6. กำหนดแผนพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการชีวิตระดับครัวเรือน/วัสดุอาชีพตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี @พช.สิงห์บุรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088412962172

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสิงห์บุรี