อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 จุด ได้แก่จุดที่ 1 บริเวณหาดม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร

 

และจุดที่ 2 บริเวณหาดทรายแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยท่านอธิบดีได้ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหา และเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะในแต่ละจุด เพื่อให้โครงการนั้นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังคงธรรมชาติของชายทะเลในพื้นที่ให้ยังคงสมบูรณ์ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุด