พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ

วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้ามูลนิธิวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ

สำหรับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ 0TOP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – จนถึงปัจจุบัน รวมเวลากว่า 22 ปี โดยปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบทั้งสิ้น 97,804 ราย จำนวน 221,088 ผลิตภัณฑ์ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ให้มีความรู้ มีศักยภาพ สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 0TOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้หลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 1)ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 2) พึ่งคนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ และ 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัษญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบสุข เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพ สัมมาชีพชุมชนและสินค้า 0T0P และเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานพัฒนาอาชีพในหมู่บ้าน / ชุมชน รวมตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายได้แค่ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนจาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 77 หมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ 0TOP จาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 77 ราย/กลุ่มกิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
2. การแสดงและจำหน่ายสินค้า 0TOP จาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
3. การจัดแสดงและการจำหน่ายผ้าย้อมสีธรรมชาติ และผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
4. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

โดยการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย ได้เข้าร่วมจำหน่ายและการจัดนิทรรศการของชุมชนวัดโตนด หมู่ 8 ในงาน ซึ่งโอกาสนี้ ชุมชนวัดโตนด หมู่ 8 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยการสนับสนุนของพระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด พระนักพัฒนาได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ทั้งระดับจังหวัด และระดับภาค ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดนนทบุรีภาคภูมิใจ

สถานีข่าว พช.นนทบุรี รายงาน
#หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจังหวัดนนทบุรี