ศูนย์เรียนรู้การสตรีฯ ลำพูน คว้ารางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 (รางวัลระดับดี) ประเภทหน่วยงาน 

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในงานมอบรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สค. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานเพื่อการพัฒนางาน พร้อมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ สค. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ประจำปี 2565 โดยมี ผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ และบุคลากร สค. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้รับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 ระดับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รางวัลระดับดี) ประเภทหน่วยงาน ผลงานชื่อ “คู่มือและคลิปวีดีโอชุดความรู้การทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น : โซเซียลมีเดีย (Digital Marketing : Social Media)” เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ ในสถานการณ์วิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) “เราจะอยู่รอดในยุคโควิด”

 

ชุดความรู้ Digital Marketing การทำการตลาดออนไลน์ โดยใช้โซเชียลมีเดีย ทางแอพพลิเคชั่นยอดฮิต👉 Line OA, Facebook, Instagram ผ่านทาง QR-Code ที่แนบมา สามารถส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจ อาจจะเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญสำหรับเขา…ในตอนนี้ ให้อยู่รอดยุคโควิด-19

📖คู่มือ(E-book) Digital Marketing “Social Media”
https://anyflip.com/ozgrq/yzwn/

🎞️คลิปวีดีโอ YouTube Digital Marketing “Social Media”
https://youtube.com/playlist?list=PLLXNQA7GcjbwMM0hT-Px1U6v_3JRyyZHJ