“บิ๊กอู๋”นำ ขรก.จิตอาสากระทรวงแรงงาน ชาวชุมชนดินแดง รวมพลังทำความสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ

รมว.แรงงาน นำ ขรก. พร้อมชาวชุมชนเขตดินแดง อาสาสมัครแรงงานร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณรอบนอกกระทรวงแรงงาน

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสากระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ” โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยดำเนินการทำความสะอาด และกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำบริเวณรอบนอกกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เป็นความมุ่งหวังของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่จะร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางประชารัฐในการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมรวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

การจัดงานในครั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการจิตอาสากระทรวงแรงงานได้ร่วมกับประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร องค์กรภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายประชาชน อาสาสมัครแรงงานและชาวชุมชนในเขตดินแดง ทุกสาขาอาชีพ ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน