55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน Big Data สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานสถิติแห่งชาติก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 ภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินงานมาครบรอบ 55 ปี ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการในช่องทางที่หลากหลาย  เพื่อให้ข้อมูลสถิติถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีละกว่า 20 โครงการ และยังสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในนโยบายสำคัญๆ ของรัฐบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วสะท้อนไปยังรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ มาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้าแก่ผู้มีรายได้น้อย

อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การบริหารจัดการระบบสถิติและสารสนเทศ โดยบูรณาการข้อมูลสถิติจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 20 กระทรวง 200 กว่ากรม ผ่านกลไกแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยในการขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนพัฒนาระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2564) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการจัดทำ Government Big Data จึงมีแนวคิดในการจัดทำ Data Center ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งจะเริ่มต้นในระดับประเทศ โดยการบูรณาการข้อมูลภาครัฐระดับกระทรวง/ กรม เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ของภาครัฐ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ร่วมกับเจ้าของข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

 

เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ในการบูรณาการนโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจนและตรงเป้าหมาย โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน Big Data ตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 20 สาขา สนับสนุนชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และมีการประสาน สนับสนุน การติดตามสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ หรือการขยายผลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ของภาครัฐ

สำหรับภารกิจสุดท้าย คือ การบริการข้อมูลสถิติ ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ผลิตเอง และรวบรวมมาจากหน่วยงานอื่นไว้บริการ และในยุคดิจิทัล สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ จึงมีช่องทางที่หลากหลายสำหรับให้บริการ โดยได้เปิดให้ใช้บริการทาง Mobile Application “THAI STAT” และทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวก ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถติดต่อ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลสถิติที่จัดทำ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยการศึกษา พัฒนา และนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำ ให้ทุกภาคส่วน ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง