พิธีมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นทั่วประเทศ e – Claim Awards 2017

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น e – Claim Awards 2017 ให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยและบุคลากร ที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นจากทั่วประเทศ จำนวน 213 รางวัล

ตามที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้นำระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e – Claim System มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับแจ้งอุบัติเหตุจากรถ เป็นการตรวจสอบและรับรองสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้กับผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความสะดวกระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศมากกว่า 2,200 แห่ง ที่เข้าใช้ระบบ e – Claim นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายแจ้งเหตุอีกจำนวนมากกว่า 3,000 แห่งที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทำให้ระบบ e – Claim นี้เป็นที่ยอมรับและสามารถรับรองสิทธิให้กับผู้ประสบภัยจากรถได้รับการดูแลได้ทันที อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลอุบัติเหตุที่ได้รับจากระบบมาบริหารจัดการเป็นข้อมูล รวบรวมได้เป็นสถิติต่างๆในเว็บไซต์ www.thairsc.com เพื่อนำไปใช้หรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่าเพื่อให้การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติหรือ e – Claim System เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเครือข่ายที่ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ e – Claim สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นหรือ e-Claim Awards ประจำปี 2017 โดยมีโรงพยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 213 รางวัล ซึ่งประกอบด้วย

– รางวัลโรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นประเภทการบันทึกข้อมูล จำนวน 126 รางวัล

– รางวัลโรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประเภทบุคคลโรงพยาบาลให้ความร่วมมือดีเด่น จำนวน 20 รางวัล

– รางวัลโรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประเภทบุคคลเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือดีเด่น จำนวน 21 รางวัล

– รางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาการดีเด่น จำนวน 15 รางวัล,

– รางวัลเครือข่ายมูลนิธิที่ให้ความร่วมมือดีเด่น จำนวน 20 รางวัล

– รางวัลโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือดีเด่น 7 ปีซ้อน จำนวน 7 รางวัล

– รางวัลโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือดีเด่น 8 ปีซ้อน จำนวน 4 รางวัล

โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประสบภัยจากรถในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการ บริษัทกลางฯได้มีการขยายขีดความสามารถของระบบ e – Claim ด้วยการพัฒนาให้สามารถรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพิ่มขึ้นด้วยการเป็นประตูสู่การให้บริการที่ดี (Gateway) ด้านการประกันภัย (ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต) ด้วยการเป็น PA & HA Gatewayให้กับภาคธุรกิจสามารถเข้าใช้บริการข้อมูลเพื่อการให้บริการที่ดีต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ/หรือการประกันสุขภาพได้อีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับประชาชนผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุ ต้องการแจ้งเหตุหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทกลางฯ Call Center โทร.1791