กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนนักคิดร่วมประลองไอเดียในการประกวด “IP Champion 2018”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีการคัดเลือก IP Champion 2018 เฟ้นหาสุดยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากไอเดียของนักคิดนักสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ และคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น และโอกาสในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค พร้อมเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมคัดเลือกแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยในงาน IP Champion Roadshow ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นให้รับรางวัลด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ IP Champion 2018 ขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งกระตุ้นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ สร้างมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ซึ่งระบบการคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้จะเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0”

นางสาววันเพ็ญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การคัดเลือก IP Champion ครั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยในปีนี้ได้เพิ่มกิจกรรม Roadshow ซึ่งนอกจากกิจกรรมในวันนี้ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้ว ยังมีการลงพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ อีก 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ เพชรบุรี และสงขลา นอกจากในวันนี้ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้ว ยังมีการลงพื้นที่ดูงาน เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและให้คำแนะนำในการประกวดแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ กรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพิจารณาคัดเลือกใหม่ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท รวม 8 รางวัล ประกอบด้วย
​1. รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น 4 สาขาย่อย ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ สาขาละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล โดยจะพิจารณาจากแนวคิดของการสร้างสรรค์งานทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
​2. รางวัลองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น 4 สาขาย่อย รวม 4 รางวัล ได้แก่
– สาขาสถาบันอุดมศึกษา 1 รางวัล
– สาขาสถาบันอาชีวศึกษา 1 รางวัล
– สาขาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ 1 รางวัล
– สาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและ Startup 1 รางวัล


นอกจากผู้ที่ได้รับรางวัล IP Champion จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น
งาน IP Fair ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานพันธมิตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ หนังสือรายงานประจำปีของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) และเดินทางไปศึกษาดูงานขององค์กรนวัตกรรมในต่างประเทศ เป็นต้น IP Champion 2018 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.ipthailand.go.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร ได้ที่
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น
สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ​โทร. 02 547 4717, 02 547 5012
สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์​โทร. 02 547 4713, 02 547 5057
สาขาเครื่องหมายการค้า ​โทร. 02 547 4689, 02 547 4312
สาขาลิขสิทธิ์ ​โทร. 02 547 4633, 02 547 4704
ประเภทองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น
โทร. 02 547 6040, 02 547 4661