พช.สุพรรณบุรี พร้อมจัดกิจกรรม OTOP

OTOP พร้อมแล้ว! พช.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 พร้อมจัดกิจกรรม OTOP Mobile ขายได้ทุกที่

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี และนายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมมหาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ก่อนเข้าวาระการประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานได้รับมอบเกียรติบัตรที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ในการนี้ นางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมฯ โดยนำเข้าวาระการประชุมที่สำคัญคือ การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรายงานผลความก้าวหน้า ติดตามครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP Logbook ปี 2565 และแผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด 4,419 ครัวเรือน แก้ไขปัญหาได้แล้ว 4,377 ครัวเรือน คงเหลือครัวเรือนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ในปี พ.ศ.2565 จำนวน 42 ครัวเรือน โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่คงค้างในปี 2566 ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายโคก หนอง นา พช.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ปี 2566 สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงโคก หนอง นา พช.ในพื้นที่มาจำหน่ายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจภายในบริเวณ มีทั้งสิ้น 10 ร้าน โดยมียอดจำหน่ายในงานรวมกว่า 38,000 บาท ทั้งนี้สินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้ง อำเภอสามชุก มียอดจำหน่าย 7,000 บาท

การจัดกิจกรรมจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ OTOP ปี 2566 สินค้า OTOP และผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา สุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดงานในวันประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2565 ของทุกเดือน ณ มหาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หรือโทร 053-535427 และแฟนเพจเฟสบุ๊ค พัฒนาชุมชน สุพรรณบุรี