กรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ลดปัญหาน้ำไหลช้า เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและส่งน้ำให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สิ้นสุดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว ได้กำชับให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานทั่วประเทศ นำเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำชลประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ดังนี้

สำนักงานชลประทานที่ 2  นำรถขุดตีนตะขาบขุดลอกปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม. 0+100 – กม.2+280 ความยาว 2.180 กิโลเมตร พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

สำนักงานชลประทานที่ 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณบ้านหนองตาโชติ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร

สำนักงานชลประทานที่ 9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง  บริเวณ หมู่ที่ 10 และ 12 ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภค

สำนักงานชลประทานที่ 11

– โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ  ดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณ ปลายคลองขุนศรี หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขวาง  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 12

– โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ดำเนินการจัดเก็บวัชพืช บริเวณคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ให้กับพี่น้องเกษตรกร ด้านท้ายคลองส่งน้ำ

– โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 6 เครื่อง ในพื้นที่ตำบลสระแก้ว , ตำบลบางกุ้ง , ตำบลศาลาขาว , ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และ ตำบลเจดีย์  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  และ บริเวณคลองส่งน้ำ 2 ขวา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ พร้อมกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง ในพื้นที่ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระบายน้ำที่ท่วมขัง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่กำหนดไว้