กรมโยธาฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน สร้างความเข้าใจในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม

24 พ.ย. 65 สมุทรสงคราม/… กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่โดยรวมของจังหวัดในอนาคตในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน และนางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม มีผลผลิตที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งมะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ และลิ้นจี่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีคุณค่า เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดโดยรอบ ทำให้จังหวัดสมุทรสงครามมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว หากไม่มีแนวทางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การขัดแย้งการใช้ที่ดินการรุกล้ำพื้นที่เกษตร หรือพื้นที่เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และปัญหาภัยพิบัติ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามมีเป้าหมายการพัฒนา ในอีก 5 ปีข้างหน้าในการเป็นเมืองแห่งความสุข อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์ในการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านคุณภาพชีวิต และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จที่ตั้งไว้ ซึ่งการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยชี้นำและเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำรงรักษาพื้นที่จังหวัดได้

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาถึงนโยบายการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อถ่ายทอดการพัฒนาลงสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกัน การวางผังนโยบายระดับจังหวัดตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนชี้แจงการดำเนินการวางผังนโยบายระดับจังหวัด และการรับฟังความคิดเห็นปัญหา ศักยภาพ ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นกรอบ การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามในอนาคต

ในครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live โดยได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ไปประมวล เพื่อประกอบการจัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัดให้มีความครบถ้วน และจะนำร่างผังนโยบายระดับจังหวัดมารับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป