พช.บางกรวย ติดตามครัวเรือน TPMAP สร้างขวัญกำลังใจ การใช้ชีวิต

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนและ นางวริษฎา โตสิริกุลชัย (ผู้นำ อช.) ดีเด่นประจำปี 2564 ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตกับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 2565 ที่หลุดพ้นความยากจนแล้ว เขตเทศบาลเมืองบางกรวย ในชุมชนวัดลุ่มคงคาราม จำนวน 3 ครัวเรือน ได้แก่ นางสมบูรณ์ คำจีน 81/4 หมู่ 13, นายนฤนาท มีสถิต 10/1 หมู่ 13, นางสาวสมควร น้อยพันธ์ 65/1 หมู่ 13

ในการนี้ นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อลดรายจ่าย และเป็นขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิต ต่อไป

สพอ.บางกรวย ok
รายงาน