ศจพ.อ. ไทรน้อย เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไทรน้อย (คจพ.อ.) ร่วมกับผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ เขต 6 ไทรน้อย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้เด็กผู้ยากไร้ ที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีฐานะยากจนและมีรายได้น้อย โดยมี นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์ พัฒนาการอำเภอไทรน้อย ร่วมด้วย

ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประสานบูรณาการความร่วมมือกับ ศจพ.อ.ไทรน้อย ในการที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้ ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ตามแนวท่อ และโรงเรียนนอกเขตแนวท่อ ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย รวม 42 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 5,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 6,000 บาท โดยเด็กที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไทรน้อย (คจพ.อ.) จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท จากการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้สามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ และยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ยากไร้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

สพอ.ไทรน้อย รายงาน