กศน.เดชอุดม อบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

กศน.เดชอุดม ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี อบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แก่นักศึกษากศน.อำเภอเดชอุดม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล อ่อนละออ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเดชอุดม พร้อมคณะครู กศน.อำเภอเดชอุดม ให้การต้อนรับ นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีนักศึกษา กศน.อำเภอเดชอุดมเข้าร่วมโครงการ กว่า 40 คน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังแรงงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อสถานการณ์ด้านแรงงาน สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมุ่งเน้นการยกระดับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันฝ้าระวังมิให้มีการใช้แรงานเด็กผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และการค้ามนุษย์