มทรส. เปิดสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดกว้างทั้งบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสมัครได้ทั้ง 4 ศูนย์ เริ่ม 25 พ.ย. – 2 ธค. 65

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ประธานการคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกประกาศเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น ซึ่งจะต้องมีคุณบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อาทิ

มีความสามารถเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์/พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ด้านสารสนเทศและวิทยบริการ ทั้ง Hardware และ Software สามารถพัฒนา/จัดทำฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงข้อมูลสรุป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารได้ทันที และมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร

นายธีรพล กล่าวท้ายสุดว่า การรับสมัครในครั้งนี้ เปิดกว้างให้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ที่มีคุณสมบัติตามประกาศข้างต้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 2 ธค. 65 ในวันและเวลาราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย กองบริหารงานบุคคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ศูนย์นนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutsb.ac.th หรือ personnel.rmutsb.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3570 9104