สกพอ.-กรมโยธาฯ รับฟังความคิดเห็นแผนผังพื้นที่ EEC

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ (กลาง) รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับปรับปรุง) พร้อมนำเสนอนโยบายและความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ผู้แทนจากชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อนำมาประกอบการจัดทำผังเมืองพื้นที่อีอีซีในภาพรวม ที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง