สสป.ขอเชิญอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผู้ปฏิบัติงานคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ เขตละ 4 ทีม ทีมละ 2 คน และ ผู้ปฎิบัติงานคลินิกหมอครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (4เขต) เขตละ 2 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ??
https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/home