รายการ Vision Plus ตอน ภารกิจการดูแล และสร้างศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ

Featured Video Play Icon

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่กำลังผลักดันนโยบาย ภารกิจเกี่ยวกับการดูแล การสร้างศักยภาพ การคุ้มครอง การสร้างหลักประกัน และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ และเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ อยู่ในที่อยู่อาศัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงต่อไป…