“พยาบาลมหิดล” เปิดโครงการพิเศษรับปริญญาตรีทุกสาขา สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตระหนักดีว่าการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับสังคม รวมถึงสามเณรซึ่งภายภาคหน้าท่านจะเป็นศาสนทายาทที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการดำรงพุทธศาสนา และพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคตเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้เริ่มดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 19 ปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพให้กับสามเณรวัดไผ่ดำ ให้มีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การสร้างความตระหนักในเรื่องผลกระทบของโรคภัยต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมให้สามเณรวัดไผ่ดำมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมต่อไป

นายมานิต โพธิ์สาวัง พยาบาลวิชาชีพ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ที่เคยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่โรงเรียนวัดไผ่ดำแห่งนี้ และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี จากโครงการความร่วมมือมูลนิธิสิรินธร มานิต เล่าถึงช่วงที่ตนเองได้เคยบวชเป็นสามเณร ในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เป็นแกนนำ เป็นพี่เลี้ยงให้กับสามเณรในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้กับทางวัดทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการสอนล้างมือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาวะร่างกาย

จากเด็กน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาบวชเรียนเป็นสามเณรที่โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี มีความฝันอยากจะเป็นพยาบาลในช่วงที่ตัวเองป่วยหนัก อยากช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ ให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เขาต้องก้าวผ่านความยากลำบาก ไปเรียนสายวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมที่โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ปี เพื่อให้มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทียบเท่าคนอื่นในระดับเดียวกัน ทั้งการสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ จนถึงการที่ต้องฝึกภาคปฏิบัติ และต้องเอาชนะความไม่ถนัดแต่มีใจรักที่อยากเป็นพยาบาล ทำให้เขาได้รู้ถึงประโยชน์ของโครงการนี้ นอกจากจะทำให้สามเณรในวัดมีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจที่ดีแล้ว ยังจะทำให้เด็กที่มาอยู่รวมกัน มีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์จัดให้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก การพัฒนาทักษะการล้างมือและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดอย่างยั่งยืน

กิจกรรมอนามัยโรงเรียนเพื่อประเมินภาวะสุขภาพร่างกาย การคัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา การให้ความรู้และรณรงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดประเภทบุหรี่และกัญชา ทำให้สามเณรมีความรู้ที่หลากหลายขึ้น อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสามเณรแกนนำในการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจให้แก่สามเณรรุ่นน้อง และที่สำคัญยังทำให้มานิตได้มีชีวิตใหม่ตามความฝัน นั่นคือ การได้เป็น “พยาบาลวิชาชีพ” นั่นเอง

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจจะประกอบวิชาชีพพยาบาล เพราะพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดีอย่างยั่งยืน คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้เปิดโครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 25 คน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ทั้งนี้ ตอนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เช่นกัน) และมีอายุไม่เกิน 30 ปี เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อให้มีองค์ความรู้ทางการพยาบาลอย่างแท้จริง สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว รวมถึงผู้ป่วยในสังคมได้ และทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยพลังของพยาบาล สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://tcas.mahidol.ac.th/ https://www.facebook.com/nsmahidol

…….ไม่ว่าคุณจะเรียนที่ไหน จบสาขาอะไร คุณก็เป็น “พยาบาลของแผ่นดิน” ได้ ด้วยตัวคุณเอง……….