อธิบดีแพทย์แผนไทยฯ มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่านใหม่ มอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บูรณาการเครือข่าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการแพทย์แผนไทย สมุนไพร ผลักดันกัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องทำเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คือ 1. มุ่งเน้นให้เกิดการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในระบบสุขภาพปฐมภูมิทุกพื้นที่ 2. บูรณาการแหล่งผลิตยาสมุนไพรในกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3. ส่งเสริม สนับสนุน สมุนไพรกัญชา กัญชงแบบครบวงจรทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เวชสำอาง และการรักษาโรค รวมถึงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 4. วางรากฐานการพัฒนาบุคลากร เพื่อตอบสนองต่อบทบาท ภารกิจในระยะกลางและระยะยาว

ส่วนนโยบายในการบริหารราชการ มุ่งเน้น การทำงานแบบบูรณาการ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการกำหนดประเด็นมุ่งเน้นสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนในแต่ละกองและตั้งเป้าหมายแบบท้าทาย ต้องมีการกระจายและถ่ายระดับตัวชี้วัดที่สำคัญลงถึงหน่วยงานกลุ่มงาน รวมถึงระดับบุคคล มีการกำกับติดตาม เรียนรู้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายให้เหมาะสม นอกจากการมอบนโยบายดังกล่าวแล้ว ในขณะเดียวกัน ได้ลงนามรับมอบหมายงานในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสานต่อนโยบาย และภารกิจงานโดยมุ่งหวังดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน