อธิบดีกรมโยธาฯ ออกตรวจสอบโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปราโมทย์ พรหมทอง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วม สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเสนา พร้อมร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับ นายชัยธวัฒน์ โอภาสสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเสนา และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ณ เทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ขณะนี้เทศบาลเมืองเสนามีระดับน้ำสูงขึ้นมาเกินระดับพื้นถนน 1 เมตรแล้ว ดังนั้นเทศบาลเมืองเสนา โดยคำแนะนำจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำคันป้องกันชั่วคราวด้วยคันดิน คันหิน และกระสอบทราย บริเวณที่ระบบป้องกันน้ำท่วมชำรุด เพื่อรอการก่อสร้างซ่อมแซมและให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำในช่วงนี้ไปก่อน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องสูบน้ำจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ช่วยระบายน้ำที่ซึมลอดเข้ามาในพื้นที่ชุมชน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที

วันนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจดูและให้คำปรึกษา ในเรื่องความมั่นคงแข็งแรง เพราะว่าคันป้องกันที่เป็นคันชั่วคราวลักษณะนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ไม่เช่นนั้นหากเกิดความเสียหายจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะอยู่ในเขตชุมชนใหญ่ และได้หารือร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองเสนา เพื่อตรวจสอบและวางแผนเสริมสร้างความแข็งแรงของคันป้องกันชั่วคราวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของระบบป้องกันน้ำท่วมเทศบาลเมืองเสนา กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้าง โดยจะเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากครั้งต่อไป