กระทรวงแรงงาน กำชับประกันสังคมดูแลคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างทั่วถึง

รมว.แรงงาน ห่วงแรงงานนอกระบบ กำชับสำนักงานประกันสังคมดูแลแรงงานนอกระบบให้ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง ด้านเลขาธิการ สปส.แจงขณะนี้เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40  ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) จัดเต็มเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ เพิ่มระยะเวลาการรับสิทธิกรณีทุพพลภาพ เป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพ เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพ เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร พร้อมเชิญชวนแรงงานนอกระบบสมัครได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีที่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ว่า ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,515,777 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2561) อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบ    ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แรงงานนอกระบบ เป็นการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการ     รับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว ได้กำหนดให้แรงงานนอกระบบสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (ทางเลือกใหม่) ได้ โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีนอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล วันละ 300 บาทกรณีไม่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับวันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัว กับไม่นอนพักรักษาตัว รวมกันไม่เกิน   90 วันต่อปี) อีกทั้งเพิ่มระยะเวลาการรับสิทธิกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท และหากส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรคนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่แรกเกิด แต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แรงงานนอกระบบที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตนได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เพื่อให้บริการรับสมัครแรงงานนอกระบบที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยใช้หลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครได้เลยทันที หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ