อธิบดีกรมชลประทาน กำชับใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันตก เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทย ลดผลกระทบกับประชาชน

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จ.พระนครศรีอยุธยา นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเพิ่มเติมในช่วงฤดูน้ำหลากนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด โดยให้โครงการชลประทานในพื้นที่รับช่วงต่อการระบายน้ำให้สอดคล้องกัน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นหลัก และได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม บริเวณประตูระบายน้ำตามแนวคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน คลองพระยาบรรลือ และคลองพระพิมล พร้อมกำชับให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดเส้นทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบจากฤดูน้ำหลากให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง