กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! ประชาชนยังสามารถโดยสารรถโดยสารประจำทางในเส้นทางสายที่ 3 – 26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) หลังจากเอกชนรายเดิมหยุดเดินรถ 

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่งที่ให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 3 – 26 E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ประกาศจะหยุดให้บริการเดินรถในเส้นทางสายดังกล่าว โดยจะให้บริการถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 นั้น กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง คือ บริษัท มารัตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ กท. 8/2560 สิ้นอายุวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) รวมระยะทาง 61 กม. เป็นรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) จำนวน 16 คัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ใช้บริการให้สามารถเดินทางโดยสารรถสายนี้อย่างต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกได้ประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดการเดินรถในเส้นทางสายที่ 3 – 26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ผู้ประกอบการรายใหม่จัดการเดินรถให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนด

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง ซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบการต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง เพื่อให้ทางราชการมีเวลาในการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งรายใหม่มาให้บริการเดินรถในเส้นทางได้อย่างต่อเนื่องและประชาชนผู้ใช้บริการไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่แจ้งการขอเลิกประกอบการตามที่กำหนดกรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาลงโทษตามกฎหมายต่อไป