อสม.นราธิวาส รวมพลังจัดงาน “อสม.เดินวิ่ง เรารักนราธิวาส” ส่งเสริมสุขภาพ อสม.และประชาชน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อสม.เดินวิ่ง เรารักนราธิวาส” เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพให้กับ อสม. และประชาชน พร้อมทั้งระดมทุนในการดูแลสมาชิก อสม. และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เสริมจากที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจัดให้

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกิจกรรม “อสม.เดินวิ่ง เรารักนราธิวาส” พร้อมมอบรางวัล อสม. ดีเด่น ระดับเขต และระดับภาค โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายมะรอนิง ยูนุ๊ ประธานชมรม อสม.จังหวัดนราธิวาส และ อสม. จังหวัดนราธิวาส ร่วมงาน

นายอนุทิน กล่าวว่า อสม.เป็นบุคลากรในระบบปฐมภูมิที่มีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน ทำหน้าที่เป็นหมอคนที่ 1 ในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ร่วมกับหมอคนที่ 2 และ 3 ตามนโยบาย 3 หมอ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นต้นแบบของการสร้างเสริมสุขภาพดี ซึ่งการจัดกิจกรรม “อสม.เดินวิ่ง เรารักนราธิวาส” ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้กับทั้งตัว อสม.เอง และประชาชน รวมถึงยังเป็นการระดมทุนให้กับชมรม อสม. จ.นราธิวาส ที่มีสมาชิก ประมาณ 8,000 คน เพื่อนำไปใช้เป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือ อสม.ที่ประสบอุทกภัยต่างๆ เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจัดหาให้ รวมถึงใช้ในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มสมรรถนะการดูแลสุขภาพประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนตามความเหมาะสม

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการดูแล อสม.อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการ ฌกส.อสม.ที่เป็นสวัสดิการให้กับครอบครัว อสม. เมื่อเสียชีวิต, บัตรสะสมผลงานหรือบัตรสะสมความดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ อสม.ส่งรายงานผ่านแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. และสะสมแต้มเพื่อนำไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ, ส่งเสริมการศึกษาให้กับ อสม. และบุตร 3,000 คน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาและยกระดับความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,100.61 ล้านบาท ในโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ให้กับ อสม.และ อสส. จำนวน 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2565 รวมเป็น 2,000 บาท/คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ