ก.แรงงาน ปั้นเชฟ ป้อนเรือขนส่งเขตอันดามัน

ก.แรงงาน เทรนพ่อครัว ฝั่งอันดามัน รองรับการขนส่งทางทะเลและเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ภูเก็ตประเดิมรุ่นแรกมิถุนายนนี้
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การขนส่งสินค้าทางทะเล มีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่สามารถขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ สำหรับประเทศไทยแล้ว การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก เป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเล จึงมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีการเดินเรือในรูปแบบของเรือสำราญ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้มากขึ้น ความต้องการแรงงานที่จะมาทำงานบนเรือ จึงมีอย่างต่อเนื่อง อาทิ คนครัวบนเรือ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ พนักงานขนสินค้า หากเป็นเรือสำราญจะมีความต้องการพนักงานต้อนรับ พนักงานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แม่บ้านหรือพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) เป็นสาขาที่ถูกกำหนดให้คนครัวบนเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือพาณิชย์ เรือท่องเที่ยวขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการจัดเตรียมอาหาร จากสถาบันที่ผ่านการรับรองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทะเล 2006 (Maritime Labor Convention: MLC 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และที่สำคัญคนครัวบนเรือต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวเรือ ต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กพร. กำหนด ทำให้ผู้ที่สนใจทำงานบนเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ ต้องได้รับการอบรมในสาขาดังกล่าวก่อนปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง กพร.ได้ดำเนินการฝึกอบรมมาแล้วหลายรุ่น ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำหนดให้ขับเคลื่อนแบบประชารัฐ พร้อมกันเร็วๆ นี้

ล่าสุด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ประกาศรับสมัครเป็นรุ่นแรกในเขตภาคใต้ มีกำหนดเปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2561 ซึ่งบุคคลที่จะสมัครฝึกอบรมต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.3 หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 6 เดือนในช่วงเวลา 5 ปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาด้าน คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการหรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือมีประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

นายธานี จารุวจี อายุ 52 ปี เป็นเชฟของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ได้สมัครเข้าอบรมในครั้งนี้ เพราะต้องการพัฒนาทักษะของตนเองเกี่ยวกับโภชนาการบนเรือ และเรียนรู้ถึงความแตกต่างการทำอาหารบนเรือกับการทำอาหารตามร้านอาหารปกติ รวมถึงต้องการให้ตนเองมีคุณสมบัติที่พร้อม หากต้องการไปทำงานบนเรือ ซึ่งไม่มีเปิดอบรมแบบนี้บ่อยๆ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.076-685270 ต่อ 131 หรือ http://www.dsd.go.th/phuket หรือส่วนกลาง สอบถามได้ที่กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ โทร 0 2643 4981 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035 สายด่วน 1506 กด 4