จังหวัดสุพรรณบุรี จัดมหกรรมรวมพลคนเสื้อฟ้าปลอดยาเสพติด ปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่!

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมรวมพลคนเสื้อฟ้าปลอดยาเสพติด ปี 2565 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาชนทั่วจังหวัดสุพรรณบุรี รวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยมียอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ จาก 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 454,267 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน

สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2554 มาจนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 353 แห่ง ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ในการดำเนินการ

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสืบสานปณิธานที่ทรงให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชนร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ด้วยแนวทางสันติ

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันเป็นจุดตั้งต้นของ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการขยายจำนวนอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วจำนวน 353 หมู่บ้านและชุมชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564-2565 จำนวน 20 หมู่บ้าน
2.พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรีจาก 10 อำเภอ
3.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10 อำเภอ
4.พิธีปล่อยขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 20 หมู่บ้าน

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
#วิถีเหมืองเหน่อ…สุพรรณบุรีบำรุงสุข
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#รวมพลคนเสื้อฟ้าปลอดยาเสพติด
#ปปสภาค7
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD